1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Mol.
  2. Klachten of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit binnen de acht dagen na levering of facturering.
  3. De facturen worden, behoudens effectief tegenbewijs, vermoed te zijn verstuurd op hun facturatiedatum.
  4. De ontvangst van de factuur wordt vermoed, in zoverre dat de klant, geadresseerde van de factuur, de bewijslast draagt van het tegendeel.
  5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1142 B.W. Wij houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren. Indien de koper wissels accepteert en één der wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar.
  6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 40,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlintresten, ten titel van een forfaitaire verhoging (art. 1147 – 1152 B.W.)
  7. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper. Kosten van een aangetekend schrijven, inclusief administratiekosten, worden aangerekend op de eerstvolgende factuur.
  8. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
  9. Voor leveringen kleiner dan 300,00 euro wordt een bedrag van 45,00 euro handling kosten aangerekend.
  10. Bij gebrek aan tijdig protest conform art. 2 van huidige factuurvoorwaarden worden factuur, alsmede huidige factuurvoorwaarden, geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
  11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Turnhoutse District, met inbegrip van het Vredegerecht te Arendonk, bevoegd.